Privacyverklaring

Privacyverklaring

Door: Resonans Klassieke Homeopathie. Muriël Wagenmans

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘consult klassieke homeopathie’.
 • de kosten van het consult

Documentaire “Just one drop”

De documentaire gaat over de controverse rondom de werking van homeopathie. Bekijk de trailer met diverse mensen aan het woord over hun kennis over en ervaringen met homeopathie.

Bekijk de trailer

Het draaien van de indrukwekkende documentaire ‘Just One Drop’van regisseur Laurel Chiten heeft vijf jaar in beslag genomen. In de film komt het onderzoek aan bod naar de vaak misleidende berichtgeving rondom homeopathie, maar brengt ons ook in Engeland waar de koninklijke familie zweert bij homeopathische middelen.

Daarnaast veel interviews, onder andere met ouders wier autistische zoon zeer veel baat heeft gehad bij een homeopathische behandeling. Op de website is de trailer te bekijken en is het mogelijk een aanvraag te doen voor vertoning van de film in Nederland.

In een later stadium zal de film ook op internet te zien zijn.

www.justonedropfilm.com